Pastýřský list o studiu teologie

Bratři a sestry,
Písmo svaté nám zas a znovu klade před oči, že si trojjediný Bůh přeje, abychom se ho usilovně snažili poznat, neboť právě díky tomu můžeme být konkrétněji s ním, více ho milovat, účinněji mu sloužit a dojít tím spásy. Pomysleme jen na svatého Pavla, který uvedl, že „Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1 Tim 2,3–4), a který toto Boží přání vzal za své, když napsal: „Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání“ (Kol 2,2–3).
Také my, vaši biskupové, věříme, že „Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha“, a přejeme si, abyste všichni v míře svých možností a schopností „poznali lásku, kterou Bůh má k nám“, a byli schopni objasnit svou naději každému, kdo by se ptal na její důvody (1 Jan 4,16; 5,20; 1 Petr 3,15). Víra přeci svou podstatou apeluje na rozum, neboť odhaluje člověku pravdu o jeho cíli a cestu, jak k tomuto cíli dojít. Stále hlubší poznání pravdy, a zvláště pravdy zjevené, je proto nezbytné, má-li růst vztah, který nás pojí s Bohem, i naše schopnost vydávat svědectví o Ježíši Kristu, našem Pánu.
Povzbuzujeme vás tedy, drazí bratři a sestry, abyste se usilovněji věnovali poznání víry. Cesty a prostředky mohou být různé, přiměřené schopnostem a možnostem každého z vás. Vaši pastýři vám poradí, co můžete a máte dělat. My pak chceme pozvat ty z vás, jimž Duch svatý vloží do srdce vůli porozumět své víře intenzivněji, abyste se zajímali o možnost studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, jež je součástí veřejnoprávní vysoké školy a současně je také zřizována Svatým stolcem, aby měla podíl na poslání církve. Otevírá se vám na ní možnost prezenčního studia oboru Katolická teologie nebo studia oboru Teologické nauky, jež může být slučitelné i se zaměstnáním a rodinou. Přihlášky lze podávat do 31. března. Podrobnosti jsou dostupné na internetu.
Nedejte, milovaní, na pochybnosti, jež vám budou našeptávat, že je takové studium zbytečné, protože vám pak církev nenabídne zaměstnání „v oboru“. Pokuste se mít spíše na paměti, že nám první přikázání ukládá, abychom nezištně milovali Hospodina, svého Boha, a to také „celou svou myslí“ (Mt 22,37). A pomyslete na to, že Bůh potřebuje, abychom mu vydávali poučené a přesvědčivé svědectví tady a teď, každý na svém místě, ať už ve společenství církve nebo ve světě. Bez patřičného a celoživotního vzdělávání to není možné. Potěšilo by nás proto, kdyby u vás tato výzva došla odezvy.
Spolu se sv. Pavlem pak klekáme na kolena před Otcem a prosíme, abyste mohli „poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží“ (Ef 3,19).
K tomu vám žehnají
Vaši biskupové

Druh článku

Farnost