Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu 2007

Kaple navštívení P. Marie postavená v roce 1680, obnovená v roce 1815, zbořená v roce 1976, 14. dubna 2006 položen základní kámen k obnově kaple.

6. dubna 2006 se konala již druhým rokem Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu za účasti přibližně dvou set občanů Ústí nad Labem. Chtěli jsme si tím na Velký Pátek připomenout Kristovo utrpení a zároveň touto poutí duchovně přispět k úsilí o obnovení kaple na Mariánské skále. Velkou radost jsme měli i z účasti ústeckého primátora Mgr. Jana Kubaty.

 

Úvodní slovo:
Milí přátelé,
Velkopáteční pouť v r. 2006 měla oživit duchovní tradici, která by občanům města připomněla hlubší rozměr lidské existence a napomáhala tak k vytváření opravdového lidského společenství v tomto městě.
Symbolem tohoto úsilí má být obnovení kaple na Mariánské skále, která byla zdejšími obyvateli zbudována již v r. 1680 a byla zničena v r. 1976 v době, která ideologicky uznávala pouze materielní hodnoty. V nebezpečí tohoto omylu je i dnešní společnost. Následky jako je násilí, neúcta k hodnotám, osamocenost a podobně, vidíme často kolem sebe. Tato naše cesta nám může pomoci k nalezení skutečných hodnot lidského života a léčení novodobých „nemocí“ života jednotlivců i celé komunity města.

P. M. Š.

Modleme se:
Bože, ty jsi dárce všech dobrých darů, požehnej, prosíme, tomuto městu a uzdrav vše, co v minulosti způsobilo utrpení mnoha lidí, žehnej jeho přítomnost, a veď jeho obyvatele, aby nezapomínali, že nejen chlebem živ je člověk. Požehnej jeho budoucnost ve jménu Otce i Syna i ducha Svatého.

foto: vyjití

 

foto: průvod

 

foto: výstup na Mar. skálu

 

foto 1. zastavení

1.Stavba na skále

V r. 1680 zbudovali zdejší občané kapli P. Marie na Mariánské skále. Kaple stála a zase bude stát na skále a musí se k ní vystupovat. Také opravdové hodnoty musí stát na pevném základě pravdy, měli bychom je objevovat a mnohdy k nim náročně vystupovat. Pokusme se o to.

P. M. Š.

Modleme se:
Pane, dej, ať dovedeme postavit své životy na skále pravdy a lásky a k tomu nám žehnej svou mocí.

foto: hudebníci

 

foto: 2.zastavení

 

foto: zástup věřících

2.Bezpráví

Pilát Krista odsoudil k trestu smrti pod nátlakem, ze strachu a zcela bezdůvodně. Bezpráví bylo důsledkem slabosti. Vedlo k justiční vraždě a ve svých konečných důsledcích i k rozvrácení Izraele.
Dnes je velmi potřeba lidí, kteří usilují o právo a spravedlnost, a to i bez ohledu na svůj osobní prospěch. Možná výsledky takového přístupu nejsou hned vidět, ale pro perspektivnost života jednotlivce i společnosti jsou nutností.

P. M. Š.

Modleme se:
Pane, v tomto městě chceme žít v pokoji a bezpečí. Žehnej nám a pomáhej, abychom vždy stáli na straně práva a spravedlnosti a mohli tak vytvářet přátelskou a skutečně lidskou pospolitost.
Sbor

foto 3. zastavení

3. Pád
Žijeme ve světě mnoha možností. Ani to nás však nezbavuje mnoha úskalí a utrpení jako jsou nemoci, neúspěch, přepracovanost, obavy z budoucnosti, stáří.
To vše se může stát snazším, když se nalezne druhý člověk, který vyslechne, poradí, pomůže.

P. M. Š.

Modleme se:
Pane, ty jsi na křížové cestě zakusil několik pádů, ale také jsi zakusil pomoc několika odvážných lidí. Žehnej nám, abychom viděli potřeby druhých, svých sousedů, spolupracovníků, spolužáků a nebyli neteční k jejich nouzi a potřebám.
Sbor

foto : 4. zastavení

4. Rodina
Zvláště na jaře vidíme dvojice mladých lidí, kteří objevují krásu vztahu muže a ženy. Je jedním z nejkrásnějších a nejsilnějších v lidském životě. Kristus jej formuluje takto: „Proto muž opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva se stanou jednou duší a jedním tělem.“

P. M. Š.

Modleme se:
Pane, ukaž obyvatelům tohoto města krásu skutečné, obětavé a věrné manželské lásky. Posiluj zdejší rodiny, dej ať jich přibývá a mají děti, které by dělaly rodičům radost. Pomoz rodičům, aby byli dobrým příkladem svým dětem. Upevni rodiny v tomto městě a žehnej jim.

foto 5. zastavení

5. Smrt a život.

Žádný člověk se nevyhne stáří a smrti. Smrt je výstrahou i otazníkem. Často slyšíme: „Do hrobu si člověk s sebou nic nevezme“. Je pravdou, že nevyhnutelnost smrti před nás staví otázku, co má skutečnou cenu a co je pouhým pozlátkem.
Kristus, který vystoupil z hrobu, říká i nám:“Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, bude žít na věky.“
Sbor
P. M. Š.

Modleme se:
Pane, myslíme nyní na trpící lidi, kteří žijí v tomto městě. Pamatujeme zvláště na lidi staré a nemocné. Prosíme, žehnej jim a žehnej také těm, kteří jim pomáhají. Dej všem naději a jistotu, že bolest a smrt nemají poslední slovo, ale že ty jsi zárukou krásného a věčného života.

Závěr:
Milí přátelé, bratři a sestry,
Doputovali jsme na místo, kde byl před rokem posvěcen základní kámen pro obnovení kaple P. Marie. Místo má být symbolem duchovní obnovy našeho města. Stojí zde kříž, který toto naše úsílí připomíná a napovídá, že život člověka musí mít nejen horizontální rozměr, ale také vertikální. Může nám to připomenout vždy, když sem přicházíme, abychom si odpočali a načerpali novou sílu do náročného pozemského putování.

P.M.Š

foto: žehnání

Modleme se:
Hospodin ať vám žehná
A ať je vaší stráží.
Amen.

Ať nad vámi rozjasní svou tvář
A smiluje se nad vámi.
Amen.

Ať k vám svou tvář obrátí
A naplní vás svým pokojem
Amen,

Požehnej vás všemohoucí Bůh
Otec i Syn i Duch svatý
Amen Sbor

foto: projev primátora

Druh článku
Farnost