Biřmování 26. května 2007 v kostele Nanebevzetí P. Marie

Dva roky jsem se připravovali na tuto velkou událost. Připomínali jsem si Ježíšův příslib:

 

“Až na vás sestoupí Duch Svatý dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec světa.“ (Sk1,8)

 

Ve skutcích apoštolů pak dále čteme: „Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a nad každým z nich spočinul jeden, všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit rozličnými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ Sk 2(1-4)

 

Sesláním Ducha Svatého se „narodila“ Církev. Tři tisíce mužů se nechalo pokřtít. Apoštolové byli naplněni radostí a odvahou. Duch Svatý tak působí i dnes, prosme ho, aby přišel i do našeho společenství.

 

Letošní svátky jsme mohli prožít něco podobného. . Jednadvacet našich bratří a sester přijalo Ducha Svatého.

Modleme se za ně, aby prožili to, co apoštolové o letnicích. Vlití radosti a odvahy.

Prosme, aby také nás Duch Svatý naplnil svými dary a v těch, kteří byli již biřmováni, aby všechny své dary obnovil.

 

Biřmoval litoměřický biskup Mons. Pavel Posád. Připomenul, že záleží také na každém z nás, jak se daru Ducha svatého otevřeme. Není tak důležitý vnější prožitek, ale to co se působením Ducha svatého odehrává v člověku.

V okamžiku biřmování se skutečně vichřice opřela do oken kostela a blesky připomínaly plameny o letnicích. Mnozí si povšimli této souvislost. Po mši svaté pak následovalo pohoštění ve farním domě. Shromáždili se zde biřmovanci, jejich kmotři, rodiče, sourozenci a přátelé, celkem asi stodvacet osob. Zazněla řada svědectví a osobních zkušeností s působením Ducha svatého, zpívaly se písně s kytarou a jedly chlebíčky, které připravila řada obětavých žen z farnosti.Všem, kteří se podíleli na slavnosti patří velké poděkování. Připravili biřmovancům slavnost, na kterou budou jistě rádi vzpomínat po celý život. A my jim i sobě vyprošujeme to, co tak krásně vyjadřuje mešní svatodušní modlitba:

 

„Všemohoucí, věčný Bože, podle tvé vůle bylo v posvátném okruhu padesáti dní naplněno velikonoční tajemství. Dej, aby dar, který jsi seslal z nebe, národy rozdělené růzností jazyků sjednotil ve společném vyznávání tvého jména. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen“

Fotogalerie zde.

Druh článku
Farnost